PHP căn bản – Biểu thức, câu lệnh điều kiện, vòng lặp trong PHP

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về biến và các toán tử trong PHP, bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các biểu thức, câu lệnh điều kiện và các vòng lặp trong PHP như thế nào.

1. Biểu thức điều kiện If Else
Cú pháp
if ( điều kiện) { 
       // câu lệnh PHP
}
if(điều kiện){
       // câu lệnh thoả mãn điều kiện           
}else{
      // trái lại của điều kiện
}

<?php
  $a = 10;
  $b = 8;
  if($a == $b){
   echo "a bằng b";
  }else{
   echo "a khác b"; 
  }
?>

2. Vòng lặp trong PHP

a. Vòng lặp for : Vòng lặp for được lặp với số lần lặp biết trước,

ví dụ :

<?php
  for($i=1;$i<=10;$i++){
   echo $i."<br />";
  }       
?>

Ở đây vòng lặp sẽ chạy bắt đầu từ vị trí $i = 1 , và chạy đến khi nào $i = 10 thì dừng lại 

b. Vòng lặp while : Vòng lặp while sẽ kiểm tra điều kiện nếu đúng thì mới thực hiện các câu lệnh

Cú pháp :
while( điều kiện) {
     // câu lệnh thực thi
}
Ví dụ : 

<?php
  $a = 1;
  while($a < 10){
   echo "Gia tri cua a la : ".$a."<br />";
   $a++;
  }       
?>

c. Vòng lặp do while : Khác với while, vòng lặp do while sẽ thực hiện ít nhất 1 lần xong mới bắt đầu kiể tra điều kiện

<?php
  $a = 1;
  do{
   echo "Gia tri cua a la : ".$a."<br />";
   $a++;
  }
while($a < 10);
?>

Cú pháp : 
switch(biến){  
      case  giá trị 1 : // hành động ; break;    
      case  giá trị 2 : // hành động ; break;    
      case  giá trị n : // hành động ; break;               
      default   : // hành động ; break;   
}

Switch case được sinh ra để hỗ trợ cho biểu thức If Else khi bài toán của chúng ta có quá nhiều điều kiện so sánh ví dụ ta có bài toán tìm thứ trong tuần.

<?php
  $today = "";
  switch($thu=4){
   case "2" : $today = "Thu 2"; break;
   case "3" : $today = "Thu 3"; break;
   case "4" : $today = "Thu 4"; break;
   case "5" : $today = "Thu 5"; break; 
   case "6" : $today = "Thu 6"; break;
   case "7" : $today = "Thu 7"; break;
   case "8" : $today = "Chu nhat"; break;
   default : $today = "Khong tim thay!"; break;
  }
  echo "Hôm nay là : ".$today;
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *