Showing 42 Result(s)

Source code hệ thống điểm bán hàng (POS) sử dụng PHP

  • Sử dụng máy quét mã vạch trong giao dịch bán hàng.
  • Thêm, Chỉnh sửa và Xóa Sản phẩm.
  • Hàng của bạn sẽ được đánh dấu nếu sản phẩm dưới 10.
  • Tìm kiếm sản phẩm.
  • Thêm, Chỉnh sửa và Xóa Khách hàng.
  • Thêm, chỉnh sửa và xóa các nhà cung cấp.
  • Tạo báo cáo hàng ngày, hàng tháng và hàng năm.
  • In giao dịch…